Home

Algemeen

Dit is de begroting 2023 van de gemeente West Betuwe. Volgens de Gemeentewet moet iedere gemeente jaarlijks een begroting en een jaarrekening opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. De begroting kent in grote lijnen dezelfde opzet als de begroting 2022. In deze leeswijzer worden alle onderdelen van de begroting behandeld.

De begroting begint met de inleiding, leeswijzer en de financiële hoofdlijnen. De begroting bestaat uit de programma's, de paragrafen en de financiële begroting.

Programma's
Deze begroting bestaat uit 10 programma’s. Deze programma’s zijn onderverdeeld in taakvelden. Bij het benoemen van de taakvelden hebben we ons in beginsel gebaseerd op het BBV. Hiermee vergroten we de transparantie en is het eenvoudiger om gemeenten onderling te vergelijken. De taakvelden worden ook gebruikt om informatie te verstrekken aan andere partijen zoals het Rijk, toezichthouders en CBS.

De begroting kent de volgende programma's:
Programma 1    Bestuur en ondersteuning
Programma 2    Veiligheid
Programma 3    Verkeer, vervoer en waterstaat
Programma 4    Economie
Programma 5    Onderwijs
Programma 6    Sport, cultuur en recreatie
Programma 7    Sociaal Domein en Volksgezondheid
Programma 8    Duurzaamheid en Milieu
Programma 9    Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Programma 10    Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Alle programma’s bestaan uit een inleiding waarin we beknopt weergeven wat de ambitie van West Betuwe is. Bij de beleidsprogramma's wordt vervolgens beschreven welke belangrijkste doelen er in 2023 zijn voor het betreffende programma en wat we willen bereiken en een toelichting op activiteiten en prestaties die bij onze doelen horen, oftewel wat we daarvoor gaan doen. Ook geven we inzicht in de (verplichte) indicatoren, de belangrijkste beleidskaders (wet- en regelgeving waar we rekening mee moeten houden) en welke verbonden partijen bijdragen aan het behalen van onze doelen. In de paragraaf 'verbonden partijen' gaan we hier dieper op in.

Tot slot presenteren we bij elke programma de lasten en baten van het programma. De gemeenteraad stelt de begroting en de toelichting vast op het niveau van de programmaonderdelen voor het jaar 2023. De bij deze begroting gepresenteerde meerjarenramingen voor de overige jaren (dus voor 2024 en de jaren daarna) maken (wettelijk) geen deel uit van de voorliggende autorisatie. De cijfers 2021 in de tabellen zijn de cijfers vanuit de jaarrekening 2021. De cijfers 2022 zijn de cijfers naar de stand van de eerste bestuursrapportage 2022.

Paragrafen
De paragrafen geven inzicht in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Het BBV schrijft de volgende paragrafen voor:
1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
8. Taakstellingen en stelposten

Financiële begroting
In het laatste deel van de begroting staat informatie over onder andere financiële specificaties (baten en lasten per taakveld), de geprognosticeerde balans, EMU-saldo, mutaties reserves en een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2022 11:49:55 met de export van 10/13/2022 16:27:36