Paragrafen

Grondbeleid

Grondbeleid is een middel om omgevingsbeleid tot stand te brengen, zoals het verwezenlijken van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen. Grondbeleid is daarmee niet leidend, maar volgend op deze ruimtelijke doelstellingen. De ambities en doelen waaraan grondbeleid dienend is, worden vastgesteld door de raad. Veelal worden deze kaders voor de diverse thema’s vastgelegd in visiedocumenten, zoals o.a. de omgevingsvisie, woonvisie, economische beleidsvisie en mobiliteitsprogramma.

In september 2020 is Nota grondbeleid 2020 ter vaststelling aangeboden. De gemeente kiest voor opgave gericht grondbeleid. Dit houdt in dat de gemeente per locatie- en gebiedsniveau aan de hand van een afwegingskader een keuze maakt welke grondbeleidsvorm voor die locatie en situatie passend is. Door te werken met een afwegingskader wordt op een uniforme en zorgvuldige wijze op basis van de opgaven en de locatie specifieke omstandigheden de grondbeleidskeuze bepaald. De gemeente hanteert hierbij een afwegingskader dat is opgebouwd uit drie bouwstenen: urgentie , regie en rendement. Met deze nota grondbeleid beschikt de raad over een ondersteunend beleidskader dat ze in staat stelt om (maatschappelijke) doelen en de bestuurlijke ambities te verwezenlijken of te versterken in een gebied.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2022 11:49:55 met de export van 10/13/2022 16:27:36