Financiën

Overhead

Overheadkosten zijn de kosten die niet direct toegerekend kunnen worden aan een product of een programma in de begroting.
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit:

 • Leidinggevenden primair proces (projectleiding valt hierbuiten)
 • Managementondersteuning primair proces
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning
 • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement)
 • Interne en externe communicatie, uitgezonderd klantcommunicatie
 • Juridische zaken (uitgezonderd primaire taken als vergunningverlening)
 • Informatievoorziening en automatisering (ICT)
 • Facilitaire zaken en huisvesting
 • Documentaire informatievoorziening

De apparaatskosten van het primaire proces, zoals directe loonkosten van medewerkers die direct aan een taakveld/programma werken, maken geen deel uit van de overhead. Deze kosten worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende activiteiten en programma’s.

Kostensoort

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Salarislasten

4.085

4.675

5.064

5.029

5.029

5.029

Bijdragen aan verbonden partijen

5.774

6.854

6.858

6.820

6.796

6.885

Materiële kosten

4.372

4.917

3.210

2.967

2.959

3.003

Toerekening aan grondexploitatie

-359

-326

-441

-441

-441

-441

Kapitaallasten

100

368

105

896

870

856

Verrekeningen met reserves

741

1.009

1.357

1.337

1.342

359

Totaal lasten

14.713

17.497

16.153

16.608

16.555

15.691

Bijdragen van derden

-646

-62

-66

-81

-16

-16

Verrekeningen met voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Verrekeningen met reserves

-167

-729

-240

-363

-320

-320

Totaal baten

-813

-791

-306

-444

-336

-336

Saldo

13.900

16.706

15.847

16.164

16.219

15.355

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2022 11:49:55 met de export van 10/13/2022 16:27:36