Financiën

EMU-saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en de drie jaren volgend op het begrotingsjaar.

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-18.830

-579

2.058

3.971

-2.522

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

61.295

363

-2.047

-200

-31

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

-5.515

1.150

1.463

1.767

2.058

4.

(-)

Mutatie voorraden (inclusief bouwgronden in exploitatie)

-6.148

696

-2.030

912

-5.078

5.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-79.492

-489

7.597

5.025

4.645

In de septembercirculaire 2022 is voor West Betuwe een referentiewaarde van 5.619.000 euro opgenomen. In 2023 zitten we dus onder deze waarde.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2022 11:49:55 met de export van 10/13/2022 16:27:36