Paragrafen

Verbonden partijen

Het is gewenst dat in de programmabegroting en in de jaarstukken aandacht wordt besteed aan rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft, vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en de mogelijke risico’s, Het gaat daarbij om deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden) en overige samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen. Er wordt niet over alle partijen gerapporteerd waarmee de gemeente op enigerlei wijze verbonden is, maar alleen over partijen waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Over partijen waarin de gemeente West Betuwe alleen een financieel belang heeft, wordt in deze paragraaf dus niet gerapporteerd.
Er is sprake van een bestuurlijk belang indien er zeggenschap door middel van stemrecht bestaat of wanneer de gemeente in het bestuur van de desbetreffende organisatie wordt vertegenwoordigd. Er is sprake van een financieel belang wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij een faillissement of als er financiële aansprakelijkheid bestaat indien de desbetreffende partij haar verplichtingen niet nakomt (conform artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten).
De gemeenteraad kan op verbonden partijen toezicht uitoefenen door middel van toezichtsarrangementen. De gemeenteraad houdt toezicht op verbonden partijen op basis van drie verschillende toezichtsarrangementen. Deze arrangementen nemen in zwaarte toe. Hoe groter het bestuurlijke en/of financiële risico, des te meer toezichtsinstrumenten kunnen worden ingezet.  
Op hoofdlijnen wordt per verbonden partij gerapporteerd over wat zich heeft afgespeeld. Bij verbonden partijen die in toezicht 2 vallen, wordt ook gerapporteerd over de managementrapportages (bestuursrapportages) voor zover de betreffende verbonden partij die opstelt. Bij verbonden partijen die in toezicht 3 vallen, wordt daarnaast ook gerapporteerd over wat er in de AB-vergaderingen heeft gespeeld. Daarnaast heeft de gemeenteraad een drietal moties in 2019 aangenomen voor meer grip op samenwerkingsverbanden, betere informatievoorziening, meer transparantie en afstemming van de agenda’s. Zo wordt er inmiddels sneller informatie over vergaderingen openbaar gemaakt en is een informatieprotocol om processen te stroomlijnen. Binnen de organisatie is een intervisietraject opgestart om de sturing op vanuit regie- en contractmanagement te versterken. In 2021 het rapport ‘Storten en tekorten’ in opdracht van de acht gemeenteraden opgeleverd. De gemeenteraden gaan een gezamenlijk traject in om meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Tevens is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen in 2022 in werking getreden. Uiterlijk 2024 moeten de gemeenschappelijke regelingen hierop zijn aangepast. 

Risicoprofielen van verbonden partijen
De verbonden partijen van de gemeente West Betuwe lopen sterk uiteen in (financiële) omvang en vorm. Hierdoor variëren de bestuurlijke en financiële belangen en ook de risico’s. Bij het opstellen van de begroting wordt het risicoprofiel van een verbonden partij ingeschat. Door aan verbonden partijen met een hoog risicoprofiel extra aandacht te besteden, kan de gemeente de kansen en bedreigingen bij deze verbonden partijen tijdig signaleren en daar adequaat op reageren.

Het risicoprofiel van een verbonden partij is op actuele bestuurlijke en financiële risico’s gebaseerd en komt op basis van een risicoanalyse tot stand. Hoe groter het bestuurlijke of financiële risico is, hoe intensiever de sturing op de verbonden partij is. Dat heeft ook tot gevolg dat de gemeenteraad navenant meer informatie over een verbonden partij met een hoog bestuurlijk of financieel risico krijgt. Op basis van de financiële gegevens wordt de risico-indeling als volgt weergegeven:

Bestuurlijk risico

Laag

Gemiddeld

Hoog

Financieel risico

Laag

Regionaal Archief Rivierenland
Natuur- en recreatieschappen
NV’s: Alliander, Stedin, Vitens, Bank Nederlandse Gemeenten.
BV Merwede Lingelijn Beheer
Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Belastingsamenwerking Rivierenland

Gemiddeld

-

Regio Rivierenland
Bedrijfsvoeringsorgani-satie West-Betuwe

Werkzaak Rivierenland

Hoog

-

-

Avri
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Omgevingsdienst Rivierenland
GGD Gelderland-Zuid
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Verbonden Partij

Financieel Risico

Bestuurlijk risico

Toelichting

Gemeenschappelijke Regelingen

Regio Rivierenland

Gemiddeld (DVO))

Gemiddeld

Nieuw beleid bij gedelegeerde taken beperkt; risico zit in DVO’s (Dienstverleningsovereenkomsten);
Bestuurlijk: Regionale beleidsvoorbereiding is politiek gevoelig; beperkte gevolgen voor inwoners en ondernemers

Avri

Hoog

Hoog

Reserve inzameling huishoudelijk afval is (te) laag,
Bestuurlijk: draagvlak is een probleem t.a.v. ondergronds inzamelen en verhoging van tarieven.

Werkzaak Rivierenland

Hoog

Gemiddeld

Bestuurlijk: kwetsbare doelgroepen

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Gemiddeld

Gemiddeld

Bestuurlijk risico is gemiddeld

GGD Gelderland-Zuid

Hoog

Hoog

Financiële lasten Veilig thuis; Corona
Bestuurlijk: Veilig thuis blijft een gevoelig onderdeel

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Hoog

Hoog

Groot risico op verhoging gemeentelijke bijdragen; corona; reserves onder bestuurlijke norm.

Omgevingsdienst Rivierenland

Hoog

Hoog

Output financiering, niet alle werkzaamheden in te schatten; bestuurlijk risico zit in de kwaliteit van de dienstverlening

Regionaal Archief Rivierenland

Laag

Laag

Belastingsamenwerking Rivierenland

Laag

Gemiddeld

Bestuurlijk risico is gemiddeld omdat de inning van lokale belastingen gevoelig ligt bij de inwoners.

Natuur- en Recreatieschap

Laag

Laag

Recreatietaak is geprivatiseerd.

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Hoog

Hoog

Betreft een nieuwe gemeenschappelijke regeling en de gemeente staat garant.

N.V.'s  en B.V's

N.V. Alliander

Laag

Laag

N.V. Stedin

Laag

Laag

Vitens NV

Laag

Laag

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Laag

Laag

Merwede-Lingelijn (M.L.L.) Beheer B.V.

Laag

Laag

Verenigingen en Stichtingen

Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Laag

Laag

Toezichtsregime gemeenschappelijke regelingen:

Betrokkenheid bij gemeenschappelijke regelingen maakt de afstand kleiner en maakt het werkterrein bekender.
Op hoofdlijnen wordt per gemeenschappelijke regeling middels een kwartaal rapportage gerapporteerd over wat er zich heeft afgespeeld en afhankelijk van het gekozen toezichtsarrangement wordt deze rapportage uitgebreider.

Per gemeenschappelijke regeling wordt het volgende toezichtsarrangement toegepast.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

TOEZICHTSARRANGEMENT:

Afvalverwerking Rivierenland (Avri)

3

Werkzaak Rivierenland

3

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

3

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

3

GGD Gelderland-Zuid (GGD)

3

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)

3

Regio Rivierenland

2

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB)

2

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

1

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

1

Natuur- en recreatieschap

1

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2022 11:49:55 met de export van 10/13/2022 16:27:36