Home

Algemeen

De begroting 2023 is de eerste begroting van het huidige college van B&W van West Betuwe. In deze begroting presenteren we de uitgaven en inkomsten voor het volgende jaar, maar ook voor de drie daarop volgende jaren. In deze begroting zijn de effecten van de perspectiefnota 2023 opgenomen. In 2023 geven wij naar verwachting ongeveer 153 miljoen euro uit om de ambities voor West Betuwe te realiseren. Tegenover deze uitgaven staan 153 miljoen euro aan inkomsten, waardoor de begroting 2023 in evenwicht is.

Het financiële beeld
In de begroting staat wat we volgend jaar willen bereiken, wat we daar voor gaan doen en wat dit ons gaat kosten. Deze begroting gaat vooral over 2023. Wanneer de gemeenteraad de begroting vaststelt, wordt daarmee formele goedkeuring gegeven tot het doen van uitgaven in het jaar 2023. De begroting bevat naast informatie over het jaar 2023 ook informatie over de jaren 2024 tot en met 2026. De informatie over de jaren 2024 tot en met 2026 noemen we de ‘meerjarenbegroting’. De meerjarenbegroting gaat ter kennisname naar de gemeenteraad en geeft context voor de gemeenteraad bij de vaststelling van de Begroting 2023. Wel is het bij de meerjarenbegroting van belang dat we meerjarig een reëel en structureel evenwicht presenteren, zoals volgt uit de voorschriften van het BBV.

Van perspectiefnota 2023 naar begroting 2023

Onderstaand financieel perspectief is het resultaat van de perspectiefnota 2023.

Bedragen x 1.000 euro

2023

2024

2025

2026

Financieel vertrekpunt Begroting 2023 bij Perspectiefnota 2023

3.643

4.801

7.195

-1.176

Mutaties Perspectiefnota 2023

Nieuw beleid 2023: Structureel 

-320

-414

-564

-623

Nieuw beleid 2023: Incidenteel 

-4.320

-3.651

-2.754

-460

Dekkingsmaatregelen structureel

 -

 -

 -

490

Dekkingsmaatregelen incidenteel

1.350

800

800

750

Uitvoering motie Energiearmoede (dekking BR Duurzaamheid)

 -

 -

 -

 -

Raadsbesluit Fractieondersteuning

-12

-12

-12

-10

Toevoegen aan de Algemene Reserve (conform perspectiefnota 2023)

-341

-1.524

-4.665

0

Financieel vertrekpunt Begroting 2023 na Perspectiefnota 2023

                          -  

                          -  

                          -  

                 -1.029

Nieuw beleid 2023
In de begroting 2023 is het volgende nieuw beleid vanuit de perspectiefnota 2023 opgenomen:
 
Nieuw beleid structureel

Bedragen x 1.000 euro

Nr

Omschrijving nieuw beleid

Investeringsbedrag

2023

2024

2025

2026

1

Programma Dienstverlening fase 1

                     11

                     11

                     11

                     11

2

Aanvraag jaarplan mobiliteitsagenda 2023 - Duurzaam Veilige inrichting van wegen 

                          520

                     17

                     34

                     50

3

Aanvraag jaarplan mobiliteitsagenda 2023 - Verkeersveiligheidsmaatregelen

                          455

                     15

                     29

                     44

4

 Boerderij-educatie en natuur- en milieueducatie

                     13

                     25

                     25

                     25

5

Fonds Steengoed

                     57

                     57

                     57

                     57

6

Afschaffen vergunningen leges

                     20

                     20

                     20

                     20

7

Uitvoeringsprogramma Cultuur en Kunst

                     50

                     50

                     50

8

Monumenten

                     35

                     35

                     35

                     35

9

Regionale zorginkoop en SOK 

                     95

                     95

10

AED-netwerk

                     60

                     60

                     60

                     60

11

Werkbudget implementatie ruimtelijk beleid

                     50

                     50

                     50

                     50

12

Energieloket

                     59

                     59

                     59

                     87

13

Gebiedsmarketing

                     15

                     15

                     15

                     15

14

Tekort herinrichting openbare ruimte fase 1 Asperen

                          500

                      -  

                      -  

                     24

                     24

Totaal

                  320

                  414

                  564

                  623

Nieuw beleid incidenteel

 

Bedragen x 1.000 euro

Nr

Omschrijving nieuw beleid

Investeringsbedrag

2023

2024

2025

2026

1

Uitvoeren kernagenda's

2

Kerngericht werken

                1.500

                1.500

                1.500

3

Onderzoek positionering administratie en beheer BWB

                     50

4

Uitvoering verduurzamen dorpshuizen

                   600

                   500

                   500

                   400

5

Onderzoek uitbreiding gebruik Pluk

                     50

6

Nota Evenementen

                     30

7

Meer muziek in de klas

                     10

8

Projectbudget Sportgemeente van het jaar

                     20

                     30

                     40

                     10

9

MTB route

                   130

10

Doorbouwen beleidsplan Bouwen aan Sociale kracht

                   620

                   546

11

Opstellen beleidsplan Klimaatadaptief boombeleid

                     35

12

Duurzaamheid - Programmakosten

 PM

 PM 

 PM 

13

Vergunningverlening bouwen volledig weg bij ODR

                1.200

                1.000

                   664

14

Onderzoek terughalen Toezicht & Handhaving- taken

                     25

                     25

15

Subsidioloog

                     50

                     50

                     50

                     50

Totaal

              4.320

              3.651

              2.754

                  460

Autonome ontwikkelingen
Na de Perspectiefnota hebben zich een aantal autonome ontwikkelingen voorgedaan die we verwerkten in de begroting 2023.

Bedragen x 1.000 euro

2023

2024

2025

2026

Financieel vertrekpunt Begroting 2023 na Perspectiefnota 2023

                          -  

                          -  

                          -  

                 -1.029

Autonome ontwikkelingen (verwerkt in de begroting 2023)

Wachtgelden oud wethouders afgetreden na verkiezingen 2022

-197

-106

-32

0

Aanvullend krediet openbare ruimte Asperen (nieuw beleid 2023/septemberraad 2022)

0

0

-5

-5

Saldo Begroting 2023

                     -197

                     -106

                       -37

                 -1.034

Nieuwe ontwikkelingen en dekkingsplan
Na de Perspectiefnota hebben zich ook nieuwe ontwikkelingen voorgedaan met financiële consequenties. Deze nieuwe ontwikkelingen en het daarbij behorende dekkingsplan voor een sluitende begroting zijn opgenomen in het raadsvoorstel van de Begroting 2023. Na besluitvorming door de raad verwerken we deze mutaties in de eerste wijziging van de begroting.

De begroting structureel en reëel in evenwicht
In de Gemeentewet is opgenomen dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. In artikel 189 (tweede lid) is opgenomen dat: “De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.”

Structureel evenwicht
Onze begroting is structureel in evenwicht wanneer we de structurele lasten dekken door structurele baten. Er is sprake van een structureel tekort wanneer de structurele baten niet toereikend zijn om de structurele lasten te dekken, dus wanneer structurele lasten worden gedekt met incidentele baten.

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is deze bepaling verder uitgewerkt. Zo is in het BBV opgenomen op welke wijze gemeenten (en provincies) het structurele saldo moeten berekenen, en is opgenomen op welke wijze het structurele saldo moet worden toegelicht in de begroting en in het jaarverslag.

In het algemeen geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele baten en lasten raamt in de begroting. Structurele lasten en baten zijn dus de regel. Incidentele lasten en baten, bijvoorbeeld voor eenmalige zaken of (meerjarige) projecten of subsidies met een tijdelijk karakter, zijn de uitzondering. Het BBV bepaalt dat de uitzonderingen (dus de incidentele baten en lasten) in beeld worden gebracht en worden toegelicht.

Het BBV schrijft voor dat voor alle jaren van onze meerjarenbegroting een structureel saldo moet worden berekend. In deze begroting dus voor de jaren 2023 tot en met 2026. Het begrip ‘structureel evenwicht’ moet hierbij voor het jaar 2023 altijd in samenhang worden bezien met de meerjarige ontwikkeling, zoals
ook wordt aangegeven in de Gemeentewet. Een structureel tekort in 2023 is in wezen niet erg, zolang het structurele evenwicht (of overschot) aan het eind van de meerjarentermijn wordt bereikt.

Het structurele saldo wordt hier uitgedrukt in euro’s. Het structurele saldo kan echter ook uitgedrukt worden als percentage van de batenkant van de begroting (de batenkant exclusief reserves), dan wordt het de ‘structurele exploitatieruimte’ genoemd. De structurele exploitatieruimte is een verplicht kengetal vanuit het BBV, en is opgenomen in de paragraaf over het Weerstandsvermogen.

In onderstaande tabel is de opbouw van het structurele saldo inzichtelijk gemaakt.

Bedragen x 1.000 euro 

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

-579

2.058

3.971

-2.522

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

382

-2.163

-4.008

1.488

Begrotingssaldo na bestemming

-197

-106

-37

-1.034

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

291

-3.344

-4.911

992

Structureel begrotingssaldo

-488

3.238

4.874

-2.026

Uit de tabel blijkt dat onze begroting structureel niet sluitend is. Dit betekent dat de structurele lasten niet worden opgevangen door structurele baten. De incidentele baten en lasten worden in een afzonderlijke bijlage toegelicht.

Reëel evenwicht
Voor het bepalen van het reëel evenwicht is het verder van belang om inzicht te hebben in de volgende onderwerpen:

Wijze raming van algemene uitkering uit het gemeentefonds
De financiële effecten van de meicirculaire 2022 zijn in de begroting verwerkt. Hierbij is rekening gehouden met de accresontwikkelingen zoals door de beheerders van het gemeentefonds aangegeven en de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2023.
In onze ramingen is structureel rekening gehouden met een bedrag van 204.000 euro voor de onderschrijding van het BCF-plafond indien de gemeenten en provincies minder declareren bij het BTW-compensatiefonds dan geraamd.
Daarnaast zijn de extra middelen die door het kabinet in de meicirculaire 2022 zijn opgenomen voor jeugdhulp nog niet volledig structureel opgenomen, maar voor 75 procent. De ramingen van de algemene uitkering zijn dus behoudend en reëel geraamd.

Overzicht baten en lasten jaarschijf 2023 (inclusief reservemutaties) uitgesplitst naar programma

Bedragen x 1.000 euro 

Programma

Baten

Lasten

Saldo

1. Bestuur en ondersteuning

1.380

21.267

-19.887

2. Veiligheid

107

5.845

-5.738

3. Verkeer, vervoer en waterstaat

6.568

15.887

-9.319

4. Economie

1.985

2.119

-134

5. Onderwijs

1.719

7.231

-5.512

6. Sport, cultuur en recreatie

4231

13.569

-9.338

7. Sociaal domein en volksgezondheid

11.468

51.566

-40.098

8. Duurzaamheid en milieu

17.535

16.923

612

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.200

13.258

-5.058

10.Financiering en algemene dekkingsmiddelen

100.083

5.808

94.275

Totaal

153.276

153.473

-197

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2022 11:49:55 met de export van 10/13/2022 16:27:36