Paragrafen

Bedrijfsvoering

De visie op onze organisatie is afgeleid van de visie die het bestuur heeft op de gemeente. Deze is als volgt:

West Betuwe is een krachtige en toekomstbestendige gemeente die er is voor haar samenleving, die samen met en voor haar inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties bouwt aan de toekomst. West Betuwe heeft als gemeente “dienstverlening dichtbij” hoog in het vaandel staan. Kleinschaligheid wordt omarmd en West Betuwe staat dan ook in verbinding met de kernen en het buitengebied. Er wordt ingespeeld op de veranderende samenleving en bestuurlijke omgeving en West Betuwe heeft een sterke positie in de regio.” In het verlengde van het voorgaande zijn er vier ambities geformuleerd waar de gemeente zich op richt:

Samen met de samenleving :
1. Benutten van kracht uit de samenleving
2. Lokale gemeenschap krijgt ruimte en vertrouwen om initiatieven te ontplooien
Dienstverlening dichtbij en op maat :
3. Persoonlijk contact staat voorop, goed digitaal ondersteund
4. Het verstrekken van producten gebeurt op maat.

Onze missie:
“In de doorontwikkeling van de organisatie richten we ons steeds minder op het werken in structuren en vanuit regels, maar op netwerk- en relatiegericht werken rondom inhoudelijke maatschappelijke vraagstukken. De organisatie zoekt – afhankelijk van de opgave - naar een passende vorm van organiseren. Dat betekent dat er niet één benadering is, maar verschillende. Het resultaat telt, niet de vorm.”

Onze visie op de organisatie:

De gemeente wil een flexibele, mensgerichte en resultaatgerichte samenwerkingsorganisatie zijn, in verbinding met haar omgeving. Daarbij sluit zij aan bij het zelf-organiserende vermogen van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Waar nodig stimuleert zij dat ook. De organisatie van West Betuwe is primair gericht op de externe dienstverlening. In de metafoor van de fruitboom, is de organisatie gericht op het ‘optimaal laten bloeien’ van de ‘vruchten’. Daarvoor is het nodig om continu te investeren in ‘de wortels’ van de boom: de organisatie en haar medewerkers zijn deze wortels. Ons personeel is het belangrijkste kapitaal dat West Betuwe heeft. Daarom willen we een aantrekkelijke werkgever zijn.

In de doorontwikkeling van de organisatie richten we ons steeds minder op het werken in structuren en vanuit regels, maar op netwerk- en relatiegericht werken rondom inhoudelijke maatschappelijke vraagstukken (opgaven). De organisatie zoekt – afhankelijk van de opgave – naar een passende vorm van organiseren. Dat betekent dat er niet één benadering is, maar dat er verschillende mogelijkheden zijn. Het resultaat telt, niet de vorm.

 
Het versterken van integraal en programmatisch werken is van groot belang om als organisatie wendbaar en toekomstbestendig te zijn. We investeren dan ook om te werken vanuit programma’s en projecten. Het gaat daarbij om multidisciplinaire, complexe, strategische opgaven die vaak een combinatie vragen van experimenterend, regulier en projectmatig werken. Programmamanagers, medewerkers en teamleiders leveren elk vanuit hun eigen rol een bijdrage aan de te realiseren doelen en resultaten van de programma’s. Op die manier realiseren we betere strategische sturing.

Kerngericht werken!
In het coalitieakkoord “In beweging” (2022-2026) heeft het bestuur het onderwerp ‘kerngericht werken’ sterk op de voorgrond geplaatst. “ Onze gemeente kenmerkt zich door 26 kernen met een eigen identiteit en karakter. Deze moeten behouden blijven. We houden dan ook oog voor de eigenheid van onze kernen en leveren maatwerk per kern. De basis voor dit maatwerk ligt in de 26 opgestelde kernagenda’s van onze inwoners. We gaan met onze inwoners aan de slag om de kernagenda’s uit te voeren .” Om deze bestuurlijke ambitie waar te maken, werken we er de komende jaren aan om kerngericht werken ‘goed in de vingers te krijgen’. Het is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van onze organisatie.

Om te zorgen dat bestuur en medewerkers prettig en goed hun werk kunnen doen is goed huisvesting en goede faciliteiten van belang. Hier wordt invulling aan gegeven door de bouw van een nieuw gemeentehuis. De inrichting sluit aan bij de manier van werken die we in onze missie en visie voor ogen hebben.

Dienstverlening door en samenwerking met verbonden partijen
Als gemeente streven we er naar om zoveel mogelijk producten en diensten door onze eigen ambtelijke organisatie te laten verzorgen. Er zijn echter opgaven die beter vanuit samenwerking opgepakt kunnen worden en waarvoor het effectiever en efficiënter is om deze door een gespecialiseerde organisatie uit te laten voeren. Daarom worden sommige vormen van dienstverlening door andere organisaties verzorgd. Dit zijn zogenaamde verbonden partijen. We kennen er verschillende.

Ons streven is er voor te zorgen dat de kwaliteit van dienstverlening – voor onze inwoners en voor onze eigen organisatie - zo goed mogelijk is. Op het gebied van de bedrijfsvoering hebben wij, samen met de partners Culemborg en Tiel, een aantal taken uitbesteed aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe, een belangrijke partner voor de doorontwikkeling van onze bedrijfsvoering.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2022 11:49:55 met de export van 10/13/2022 16:27:36