Financiën

Grondslagen en uitgangspunten voor de begroting

Als basis voor het opstellen van de begroting 2023 zijn diverse algemene grondslagen van toepassing, waaronder verschillende bepalingen vanuit de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording (BBV), de begrotingscirculaire vanuit de provincie Gelderland en de Financiële verordening West Betuwe. Daarnaast zijn er verschillende specifieke kaders en uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn terug te vinden in de paragrafen. In dit onderdeel worden enkele algemene principes toegelicht die voor alle programma’s en taakvelden gelden.

Overhead
Alle overheadkosten worden apart in het overzicht Overhead weergegeven. Overhead omvat zowel de algemene (organisatiebrede) bedrijfsvoeringsondersteuning als het management en -ondersteuning van alle organisatieonderdelen binnen de gemeente. De in het overzicht gepresenteerde cijfers hebben betrekking op taakveld 0.4 “Overhead” en de van toepassing zijnde (egalisatie)reserves die onder taakveld 0.10 “Mutaties reserves” vallen.

Loon- en prijsstijgingen
In de begroting hebben we in beginsel (nog) geen rekening gehouden met  een indexering van de materiële en subsidiebudgetten in verband met loon- en prijsontwikkelingen. De middelen die we hiervoor krijgen via het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen en heffingen zijn als een centrale stelpost in de begroting opgenomen en kunnen hiervoor later worden ingezet. De financiële effecten van de (vastgestelde) begrotingen van de verbonden partijen zijn wel al in de begroting verwerkt en de effecten van loon- en prijsstijgingen zijn ten laste van de hiervoor genoemde stelpost gebracht.
Voor de salarislasten zijn we uitgegaan van de cao zoals die tot en met 1 januari 2023 loopt. Voor 2023 houden we rekening met een stijging van in totaal 3,6 procent als gevolg van gewijzigde werkgeverspremies (vooral pensioenpremies) en de nieuw af te sluiten cao.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn we uitgegaan van de meicirculaire 2022. Over de hoofdlijnen van de meicirculaire hebben we u destijds geïnformeerd in een informatienota.

Omslagrente
Het renteomslagstelsel is geregeld in de gemeentelijke regelgeving. Dit stelsel houdt in dat de vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarde van de onderliggende investeringen. De rente die hiervoor wordt gehanteerd is de omslagrente investeringen. Deze rente wordt jaarlijks vastgesteld op basis van richtlijnen van de commissie BBV. De hogere rentelasten leiden ertoe dat de omslagrente investeringen voor 2023 wordt bijgesteld van 0,5 procent naar 1,75 procent. Het interne omslagpercentage dat wordt toegerekend aan de bouwgronden in exploitatie (BIE) bedraagt conform het MPG 2022 0,79 procent.

Vertrekpunt voor de begroting 2023
Bij het opstellen van deze begroting hebben we de Perspectiefnota 2023 (inclusief de effecten van de meicirculaire 2022) als uitgangspunt genomen. Met het vaststellen van deze begroting worden alle nieuwe uitgaven, inclusief de investeringen, formeel door u goedgekeurd.

Wijzigingen ten opzichte van de Perspectiefnota 2023
Bij het onderdeel financiële hoofdlijnen worden de aanpassingen ten opzichte van de Perspectiefnota 2023 aangegeven.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2022 11:49:55 met de export van 10/13/2022 16:27:36