Financiën

Incidentele baten en lasten

 
In de gemeentewet is opgenomen dat de begroting en het financieel meerjarenperspectief 'structureel en reëel in evenwicht' dienen te zijn. Hiermee wordt door de wetgever beoogd dat gemeenten structurele lasten moeten dekken met structurele baten. Om inzicht in de structurele en incidentele lasten en baten te geven, maakt het bovenstaande overzicht deel uit van de begroting.

Het onderscheid tussen incidenteel en structureel is niet altijd even helder. De commissie BBV heeft daarom in een notitie dit onderscheid meer ingekaderd. De richtlijn is dat, als de tijdelijke baten en/of lasten zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, het gaat om ‘eenmalige zaken’. Voor onttrekkingen aan reserves wordt in beginsel gesteld dat deze incidenteel van aard zijn. Onderstaand een nadere verheldering:

  • Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die onder ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. Rijksbijdragen, subsidies en projecten die langer dan drie jaar lopen maar waar vooraf van bekend is dat die bijdrage, subsidie of het project op termijn stopt, worden als incidenteel beschouwd.
  • Het verschil tussen de jaarschijven bedraagt minimaal 50.000 euro.
  • Toevoegingen en onttrekking aan reserves en voorzieningen worden altijd als incidenteel beschouwd, tenzij het (onder voorwaarde) om financieringsreserves en dekkingsreserves gaat of onttrekkingen uit de daartoe toereikende (bestemmings)reserves voor minimaal drie jaar met als doel structurele kosten te dekken.
  • Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende baten en lasten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt.

 

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

Lasten

Fusie West Betuwe

345

31

31

0

Omvang college gedurende huidige bestuursperiode

68

68

68

0

Mobiliteitspool

200

0

0

0

Onderzoek positionering BWB (nieuw beleid 2023)

50

0

0

0

Subsidioloog (nieuw beleid 2023)

50

50

50

50

Taakstelling subsidioloog (nieuw beleid 2023)

-350

-300

-300

-250

Totale incidentele lasten

363

-151

-151

-200

Baten

Actievere inzet aanboren subsidies (WBFIE)

50

65

0

0

Totale incidentele baten

50

65

0

0

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

-313

216

151

200

Toevoegingen aan reserves

BR Verkiezingen

75

75

75

75

BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen

53

47

47

47

BR Flexibele kern personeel

900

900

900

0

BR Revolverend MVI en duurzaamheid

10

10

10

10

Algemene reserve

348

1.522

4.664

0

Totaal incidentele toevoegingen

1.386

2.554

5.696

132

Aanwendingen van reserves

BR Vorming gemeente West Betuwe

345

31

31

0

BR Verkiezingen

75

75

75

75

BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen

75

75

75

75

Totaal incidentele aanwendingen

495

181

181

150

Saldo mutaties reserves

-891

-2.373

-5.515

18

Incidenteel saldo programma 1

                     -1.204

                     -2.157

                     -5.364

                           218

Programma 2 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

Lasten

Versterking Omgevingsdiensten (septembercirculaire 2020)

15

15

0

0

Totale incidentele lasten

15

15

0

0

Baten

Geen incidentele baten

0

0

0

0

Totale incidentele baten

0

0

0

0

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

-15

-15

0

0

Toevoegingen aan reserves

Geen incidentele toevoegingen

0

0

0

0

Totaal incidentele toevoegingen

0

0

0

0

Aanwendingen van reserves

BR Dekking afschrijving brandweer

66

66

66

66

Totaal incidentele aanwendingen

66

66

66

66

Saldo mutaties reserves

66

66

66

-66

Incidenteel saldo programma 2

                             51

                             51

                             66

                           -66

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

Lasten

Wegen/wensen en kansen Leefomgeving

50

50

50

0

Wegen/klimaatmaatregelen

100

100

100

0

Monitoring 2020-2023 Sluipverkeer A2

5

0

0

0

Meekoppelkansen Dijkversterking (nw beleid 2020)

675

0

0

0

Totale incidentele lasten

830

150

150

0

Baten

Geen incidentele baten

0

0

0

0

Totale incidentele baten

0

0

0

0

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

-830

-150

-150

0

Toevoegingen aan reserves

BR Rondweg Tuil/Waardenburg

0

1.850

0

0

BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk

450

0

0

0

BR Wegen

2.839

2.441

2.441

4.099

BR Openbare verlichting

120

95

95

95

BR Civiele Kunstwerken

57

52

52

52

Totaal incidentele toevoegingen

3.465

4.439

2.589

4.247

Aanwendingen van reserves

BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk

675

0

0

0

BR Wegen

4.596

4.199

4.199

4.099

BR Openbare verlichting

127

102

102

102

BR Civiele Kunstwerken

57

52

52

52

BR Rehabilitatie wegen

0

468

619

768

BR Grote infrastructurele projecten (monitoring sluipverkeer A2)

5

0

0

0

Totaal incidentele aanwendingen

5.460

4.822

4.972

5.022

Saldo mutaties reserves

1.995

383

2.384

775

Incidenteel saldo programma 3

                       1.165

                           233

                       2.234

                           775

Programma 4 Economie

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

Lasten

Grondexploitatie bedrijventerreinen lasten

1.613

1.280

2.165

3.266

Grondexploitatie bedrijventerreinen doorbelasting naar balans

-449

-1.280

-2.165

2.670

Plusvariant Toerisme (nieuw beleid 2021)

50

0

0

0

Totale incidentele lasten

1.214

0

0

5.936

Baten

Grondexploitatie bedrijventerreinen baten

1.164

0

0

5.936

Grondexploitatie winst Hondsgemet Zuid

443

0

0

0

Totale incidentele baten

1.607

0

0

5.936

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

393

0

0

0

Toevoegingen aan reserves

Geen incidentele toevoegingen

0

0

0

0

Totaal incidentele toevoegingen

0

0

0

0

Aanwendingen van reserves

Geen incidentele aanwendingen

0

0

0

0

Totaal incidentele aanwendingen

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

0

0

0

0

Incidenteel saldo programma 4

                           393

                              -  

                              -  

                              -  

Programma 5 Onderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

Lasten

Geen incidentele lasten

0

0

0

0

Totale incidentele lasten

0

0

0

0

Baten

Geen incidentele baten

0

0

0

0

Totale incidentele baten

0

0

0

0

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

0

0

0

0

Toevoegingen aan reserves

BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen

115

103

103

103

Totaal incidentele toevoegingen

115

103

103

103

Aanwendingen van reserves

BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen

243

141

88

53

Totaal incidentele aanwendingen

243

141

88

53

Saldo mutaties reserves

128

38

-15

-50

Incidenteel saldo programma 5

                           128

                             38

                           -15

                           -50

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

Lasten

Sportbeleid/incidentele projecten (Kadernota Sport)

75

75

75

75

Sportgemeente van het jaar (nieuw beleid 2023)

20

30

40

10

Meer muziek in de klas (nieuw beleid 2023)

10

0

0

0

Afstoten gemeentewerven (lasten)

536

0

0

0

Bomenbeheerplan (amendement Bomen: verhoging budget 2022-2025)

44

44

44

0

Opstellen beleidsplan Klimaatadaptief boombeleid (nieuw beleid 2023)

35

0

0

0

Nota Evenementen (nieuw beleid 2023)

30

0

0

0

Aanleg MTB route (nieuw beleid 2023)

130

0

0

0

Totale incidentele lasten

880

149

159

85

Baten

Afstoten gemeentewerven (verkoop gebouwen)

2.449

0

0

0

Afstoten snippergroen

92

79

79

79

Totale incidentele baten

2.541

79

79

79

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

1.661

-70

-80

-6

Toevoegingen aan reserves

BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen

117

106

106

106

BR Landschapsbeleid

13

13

13

13

BR Opstellen Beheerplan groen

5

5

5

5

BR Speelplekvoorzieningen

101

101

101

101

BR Baggeren

236

236

236

236

BR Beschoeiingen

43

43

43

43

BR Watergangen

343

327

327

327

BR Dekking afschrijving werf Rumpt

1.989

0

0

0

Totaal incidentele toevoegingen

2.847

831

831

831

Aanwendingen van reserves

BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen

156

91

116

69

BR Landschapsbeleid

13

13

13

13

BR Speelplekvoorzieningen

101

101

101

101

BR Baggeren

236

236

236

236

BR Beschoeiingen

43

43

43

43

BR Watergangen

410

302

369

559

Totaal incidentele aanwendingen

959

786

878

1.022

Saldo mutaties reserves

-1.888

-45

47

191

Incidenteel saldo programma 6

                         -227

                         -115

                           -33

                           185

Programma 7 Sociaal domein en volksgezondheid

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

Lasten

Onderzoek verduurzamen dorpshuizen (nieuw beleid 2023)

600

500

500

400

Onderzoek uitbreiding gebruik De Pluk (nieuw beleid 2023)

50

0

0

0

Beleidsplan Sociale kracht (nieuw beleid 2023)

125

125

0

0

Inkoop zorgcontracten (nieuw beleid 2022)

29

0

0

0

Totale incidentele lasten

804

625

500

400

Baten

Geen incidentele baten

0

0

0

0

Totale incidentele baten

0

0

0

0

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

-804

-625

-500

-400

Toevoegingen aan reserves

BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen

102

92

92

92

BR Steengoed

169

169

169

169

BR Leefbaarheid

133

133

133

133

BR Kerngericht werken

600

600

600

0

Totaal incidentele toevoegingen

1.004

993

993

393

Aanwendingen van reserves

BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen

138

41

147

237

BR Sociaal domein

1.386

0

0

0

BR Steengoed

112

112

112

112

BR Leefbaarheid

133

133

133

133

Totaal incidentele aanwendingen

1.768

285

391

482

Saldo mutaties reserves

764

-708

-602

89

Incidenteel saldo programma 7

                           -40

                     -1.333

                     -1.102

                         -311

Programma 8 Duurzaam en milieu

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

Lasten

Duurzaamheid (lasten)

17

18

18

0

Totale incidentele lasten

17

18

18

0

Baten

Geen incidentele baten

0

0

0

0

Totale incidentele baten

0

0

0

0

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

-17

-18

-18

0

Toevoegingen aan reserves

BR Zwerfafval

61

61

61

61

BR Begraafplaatsen

744

704

704

705

BR Groenonderhoud begraafplaatsen

54

54

54

54

Totaal incidentele toevoegingen

858

818

819

820

Aanwendingen van reserves

BR Duurzaamheid

17

18

18

0

BR Begraafplaatsen

831

725

726

726

BR Groenonderhoud begraafplaatsen

79

79

79

79

Totaal incidentele aanwendingen

927

821

823

805

Saldo mutaties reserves

69

2

4

-15

Incidenteel saldo programma 8

                           51

                             -15

                           -14

                           -15

Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

Lasten

Grondexploitatie woningbouw lasten

6.106

7.525

6.357

4.281

Grondexploitatie woningbouw doorbelasting naar balans

180

3.511

1.260

2.134

Grondexploitatie rentetoevoeging aan verliesvoorzieningen

379

387

395

352

Huisvesting arbeidsmigranten (nieuw beleid 2022)

80

0

0

0

Onderzoek terughalen toezicht- en handhavingstaken (nieuw beleid 2023)

25

25

0

0

Vergunningverlening bouwen terughalen (nieuw beleid 2023)

1.200

1.000

664

0

Totale incidentele lasten

7.970

12.447

8.675

6.766

Baten

Grondexploitatie woningbouw baten

6.208

10.958

7.538

6.337

Grondexploitatie winst Herwijnen-Oost

0

0

324

0

Grondexploitatie winst Achter het Dorpshuis Spijk

0

509

0

0

Grondexploitatie winst Mackaylaan Ophemert

286

0

0

0

Totale incidentele baten

6.494

11.467

7.862

6.337

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

-1.476

-981

-813

-430

Toevoegingen aan reserves

AR Grondexploitatie (afsluiten complexen bedrijventerreinen en woningbouw)

728

509

324

0

Totaal incidentele toevoegingen

728

509

324

0

Aanwendingen van reserves

Geen incidentele aanwendingen

0

0

0

0

Totaal incidentele aanwendingen

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

-728

-509

-324

0

Incidenteel saldo programma 9

                     -2.205

                     -1.490

                     -1.136

                         -430

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

Lasten

Stelpost Onvoorziene uitgaven

100

100

100

100

Incidentele taakmutaties Gemeentefonds

265

259

260

270

Totale incidentele lasten

365

359

360

370

Baten

Taakstelling Vastgoed (Perspectiefnota 2023)

1.000

500

500

500

Algemene uitkering gemeentefonds (incidentele taakmutaties)

280

274

260

270

Totale incidentele baten

1.280

774

760

770

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

915

415

400

400

Toevoegingen aan reserves

BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen

74

66

66

66

Totaal incidentele toevoegingen

74

66

66

66

Aanwendingen van reserves

BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen

59

95

119

220

BR Precariobelasting (nieuw beleid 2020)

450

0

0

0

Algemene reserve (WBFIE)

600

0

0

0

Algemene reserve (inzet surplus taakstelling Vastgoed 2021/2022)

200

1.000

0

0

Algemene reserve (nieuw beleid 2022)

29

0

0

0

Totaal incidentele aanwendingen

1.338

1.095

119

220

Saldo mutaties reserves

1.264

1.029

53

154

Incidenteel saldo programma 10

                       2.179

                       1.444

                           453

                           554

Totaal

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

Totale incidentele lasten

12.458

13.612

9.711

13.358

Totale incidentele baten

11.971

12.384

8.701

13.122

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

-487

-1.228

-1.010

-236

Totaal incidentele toevoegingen aan reserves

10.477

10.313

11.421

6.591

Totaal incidentele aanwendingen van reserves

11.256

8.197

7.519

7.820

Saldo mutaties reserves

779

-2.116

-3.901

1.228

Incidenteel saldo totaal

                           291

                     -3.344

                     -4.911

                           992

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2022 11:49:55 met de export van 10/13/2022 16:27:36