Financiën

Geprognosticeerde balans

In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans
van de begrotingsjaren (per 31 december) opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie. Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans
geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.222

1.184

1.146

1.108

1.071

1.033

Materiële vaste activa

115.665

176.998

177.399

175.390

175.227

175.234

Financiële vaste activa

9.235

9.218

9.199

9.180

9.161

9.141

Totaal vaste activa

126.122

187.401

187.745

185.679

185.459

185.408

Vlottende activa

Voorraden

43.211

37.062

37.758

35.728

36.641

31.563

Uitzettingen (o.a. debiteuren)

34.926

12.250

12.250

12.250

12.250

12.250

Liquide middelen

4.474

0

0

0

0

0

Overlopende activa

3.462

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Totaal vlottende activa

86.073

52.312

53.008

50.978

51.891

46.813

Totaal activa

212.195

239.713

240.753

236.657

237.350

232.221

Passiva

Vaste passiva

Reserves

96.054

90.719

90.337

92.303

96.205

94.680

Resultaat boekjaar

13.495

0

-197

-106

-37

-1.034

Voorzieningen

10.534

5.018

6.168

7.631

9.398

11.456

Vaste schuld (opgenomen leningen)

69.072

111.834

114.128

106.531

101.769

96.661

Vaste schuld (waarborgsommen)

78

68

58

48

38

0

Totaal vaste passiva

189.232

207.639

210.494

206.407

207.373

201.762

Vlottende passiva

Vlottende schuld (opgenomen kasgeldleningen)

0

13.824

12.009

12.000

11.727

12.209

Vlottende schuld (bankschulden)

0

250

250

250

250

250

Vlottende schuld (o.a. crediteuren)

8.593

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Overlopende passiva

14.369

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal vlottende passiva

22.963

32.074

30.259

30.250

29.977

30.459

Totaal passiva

212.195

239.713

240.753

236.657

237.350

232.221

 

Voor de volledigheid wordt hieronder nog een uitsplitsing van de reserves weergegeven:

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Algemene reserve

19.882

20.646

20.166

20.688

25.352

25.315

Resultaat begroting

13.495

0

-197

-106

-37

-1.034

Algemene reserve grondexploitatie

13.882

14.769

15.524

16.033

16.357

16.357

Bestemmingsreserves

62.290

55.304

54.647

55.582

54.496

53.008

Totaal reserves

109.549

90.719

90.140

92.197

96.168

93.645

In bovenstaand overzicht is er rekening mee gehouden dat een positief begrotingsresultaat wordt toegevoegd
aan de algemene reserve en dat een nadelig resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2022 11:49:55 met de export van 10/13/2022 16:27:36